Overview

Giao việc và ủy quyền là kỹ năng quan trọng của bất kỳ nhà lãnh đạo, quản lý nào, chỉ có trong tay một vài nhân viên hay điều hành cả doanh nghiệp với hàng nghìn nhân sự. Khi nhà lãnh đạo biết giao quyền là lúc họ làm vai trò quản lý con người của mình. Kỹ năng giao việc ủy quyền mang nhiều lợi ích quan trọng cho nhà quản lý.

Target

Giao việc và ủy quyền là kỹ năng quan trọng của bất kỳ nhà lãnh đạo, quản lý nào, chỉ có trong tay một vài nhân viên hay điều hành cả doanh nghiệp với hàng nghìn nhân sự. Khi nhà lãnh đạo biết giao quyền là lúc họ làm vai trò quản lý con người của mình. Kỹ năng giao việc ủy quyền mang nhiều lợi ích quan trọng cho nhà quản lý.

Lesson content
0 Lesson
Ủy quyền & Giao việc
Category: Kỹ năng lãnh đạo/ Leadership skill
0 lessons