Overview
Khi kết thúc khóa học Quản lý dự án, các bạn sẽ có thể:
–Thiết lập được một kế hoạch công việc có hiệu quả.
–Quản lý và kiểm soát quá trình thực hiện dự án với mức độ cân bằng giữa phạm vi, chất lượng, nỗ lực, rủi ro và kế hoạch tiến độ
–Sử dụng một số các hệ đo lường để đo, theo dõi và hỗ trợ việc chuyển giao dự án.
–Báo cáo và thông tin về tiến độ và tình hình dự án cho các bên có liên quan.
–Xác định các hoạt động chính liên quan đến việc bắt đầu và kết thúc dự án
–Mô tả ý kiến phản hồi, kỹ năng lắng nghe một cách thông cảm và kèm cặp/ huấn luyện để giảm thiểu và giải quyết các vấn đề về quản lý nguồn lực, và đảm bảo sự  hợp tác có hiệu quả trong dự án.
Target
Thiết lập được một kế hoạch công việc có hiệu quả.
Quản lý và kiểm soát quá trình thực hiện dự án với mức độ cân bằng giữa phạm vi, chất lượng, nỗ lực, rủi ro và kế hoạch tiến độ
Sử dụng một số các hệ đo lường để đo, theo dõi và hỗ trợ việc chuyển giao dự án.
Báo cáo và thông tin về tiến độ và tình hình dự án cho các bên có liên quan.
Xác định các hoạt động chính liên quan đến việc bắt đầu và kết thúc dự án
Mô tả ý kiến phản hồi, kỹ năng lắng nghe một cách thông cảm và kèm cặp/ huấn luyện để giảm thiểu và giải quyết các vấn đề về quản lý nguồn lực, và đảm bảo sự  hợp tác có hiệu quả trong dự án.
Quản trị dự án - Project Management
Category: Chương trình Leadership/ Leadership program
7 lessons