Overview

Hãy học cách kiểm soát stress trước khi bạn bị quá tải đến mức chỉ ... Đặc biệt, nếu bạn làm việc dưới trướng nhiều quản lý cùng lúc.

Target

Hãy học cách kiểm soát stress trước khi bạn bị quá tải đến mức chỉ ... Đặc biệt, nếu bạn làm việc dưới trướng nhiều quản lý cùng lúc.

Lesson content
0 Lesson
Quản lý stress
Category: Kỹ năng mềm/ Soft skill
0 lessons